'

Protrombinový čas

Protrombinový čas je také nazýván jako tromboplastinový čas, Quickův test. Jde o laboratorní koagulační test, který monitoruje zevní systém koagulace. Měří se čas, za který se vytvoří koagulum. Tento čas se dále přepočítává na protrombinový poměr a na mezinárodní normalizovaný poměr (INR).

Normální hodnota protrombinového testu je 12 – 15 s, normální rozsah INR je 0,8 – 1,2.

PT – sleduje vnější cestu aktivace přeměny protrombinu na trombin. A zachycuje správnou funkci těchto koagulačních faktorů: II, V, VII, X, fibrinogenu. PT se často vyšetřuje společně s testem aPTT (aktivovaný částečný tromboplastinový čas), který monitoruje vnitřní systém koagulace.

LABORATORNÍ MĚŘENÍ

PT – se nejčastěji vyšetřuje v krevní plazmě. Žilní krev se odebere do zkumavky obsahující citrát (poměr citrátu a krve – 1:9), který zabrání srážení, protože váže vápník z odebrané krve. Nesrážlivá a dekalcifiko- vaná krev je poté centrifugována. V oddělené vrstvě plazmy se dále provádí samotné vyšetření pomocí automatického analyzátoru. Do plastové kyvety ohřáté na 37 °C se odebere přesné množství plazmy a přidá se přesné množství tromboplastinové reagencie (ta obsahuje tkáňový faktor a vápenaté ionty v množství, které eliminují vliv citrátu). Od okamžiku přidání reagencie se měří čas až do vzniku koagula – a to opticky (podle změny rozptylu světla, které prochází kyvetou) nebo mechanicky (v kyvetě se pohybuje v magnetickém poli kovová kulička a její pohyb se zastaví v okamžiku vzniku koagula).

Mezinárodní normalizovaný poměr (INR)

Protrombinový čas změřený u zdravého člověka se bude měnit podle toho, jakým analytickým systémem se změří. Je to způsobeno rozdíly mezi šaržemi tkáňového faktoru, které výrobci používají při výrobě trom- boplastinové reagencie. Proto bylo zavedeno INR, aby se mohly výsledky standardizovat.

Každý výrobce určí ke svému tkáňovému faktoru hodnotu ISI (mezinárodní index citlivosti ) a tato hodnota informuje o tom, jak je určitá šarže tkáňového faktoru srovnatelná s mezinárodně standardizovaným vzor- kem. ISI má obvykle hodnotu mezi 1,0 a 2,0.

INR se vypočte jako poměr PT pacienta a PT normálního vzorku, který je umocněný na hodnotu ISI podle použitého analytického systému.

Normální rozsah INR u zdravých lidí je 0,8 – 1,2, pro pacienty léčené warfarinem 2,0 – 3,0. Vyšší hodnoty jsou požadovány u pacientů s umělou srdeční chlopní.

INTERPRETACE

PT umožňuje zjistit změny ve srážlivosti krve. Rychlost aktivace zevního systému je výrazně ovlivněná hla- dinou faktoru VII v plazmě. Faktor VII má krátký poločas a k jeho syntéze je potřeba vitamín K.

PT může být prodloužen:

  1. a)  Při deficitu vitamínu K – chronická kumarinizace, onemocnění střeva vedoucí k poruše vstřebávaní vitamínu, nebo nedostatečná kolonizace střeva mikroorganizmy, které tento vitamín syntetizuji (u novorozenců).
  2. b)  Při poruše syntézy faktoru VII – jaterní onemocnění – cirhóza jater.
  3. c)  Při zvýšené spotřebě – diseminované intravaskulární koagulaci.
  4. d)  Při vrozeném nebo získaném deficitu koagulačních faktorů II, V, VII, fibrinogenu.
  5. e)  Jsou-li přítomné autoprotilátky proti koagulačním faktorům nebo lupus antikoagulans.
  6. f)  Při diluční koagulopatii – při masivních krevních převodech.

TESTOVÁNÍ PŘÍMO U PACIENTŮ – BED-SIDE MONITORING

Kromě laboratorní metody se stále častěji provádí i domácí monitoring INR – jak u pacientů doma, tak v některých ambulancích zabývajících se antikoagulací. Je to rychlá a spolehlivá alternativa k laboratornímu vyšetření. Příkladem je CoaguCheck S firmy Roche nebo HamoSense INRatio. Vyšetření se provádí z kapky kapilární krve (po vpichu do prstu), která se umístí na testovací proužek. Ten se vloží do přístroje a během několika sekund je na displeji zobrazeno výsledné INR. Výsledky interpretuje a dávku léku stanovuje vždy lékař (specialista, nebo praktický lékař).