'

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Lab In – Institut laboratorní medicíny, s.r.o. a její dceřiné společnosti (dále jen „Společnost“) jsou poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Společnost je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, je Společnost povinna informovat o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, specifikovat kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto zpřístupněny. 

Zásady ochrany osobních údajů stanovené v GDPR stanoví základ, podle kterého Společnost zpracovává jakékoli osobní údaje získané v souvislosti s předmětem činnosti a při poskytování veškerých svých služeb, a to v jakékoli jejich formě (ústní, písemné, elektronické, faktické).

Dle výše uvedeného máte ve vztahu k Vaším osobním údajům zejména následující práva:

 • právo přístupu k Vaším osobním údajům vedených Společností,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů vedených Společností,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů vedených Společností.

Je nezbytné zmínit, že osobní údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb, vymazat nesmíme po dobu stanovenou zákonem.

 • právo na vznesení námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů Společností,
 • právo na omezení Vašich osobních údajů vedených Společností (např. do doby vyřešení Vašich námitek),
 • právo požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Na našich pracovištích nejsou požadovány žádné osobní údaje nad rámec plnění zákonných povinností zdravotnických pracovníkem bez Vašeho výslovného souhlasu. Osobní údaje jsou u nás uloženy na bezpečném místě po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy a následně dochází k jejich řádné a úplné likvidaci.


Společnost Lab In – Institut laboratorní medicíny, s.r.o. zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. Společnost Lab In – Institut laboratorní medicíny, s.r.o. zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  Zpracováváme zejména následující kategorie informací o svých pacientech:

 • identifikační údaje
  (např.:  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění),
 • informace o Vašem zdravotním stavu,
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon).

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. spolupracující zdravotnická zařízení za účelem zajištění navazujících vyšetření, spolupracující laboratoře za účelem vyšetření, které naše zdravotnické zařízení neprovádí nebo za účelem konfirmací zjištěných nálezů při provádění laboratorních vyšetření v našich laboratořích), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci v nezbytně nutném rozsahu.


Společnost Lab In – Institut laboratorní medicíny, s.r.o. je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje smluvním zpracovatelům, se kterými uzavřela písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např.: Ústav zdravotnických informací a statistiky, IT poskytovatelé externích služeb pro správu dat).

Ochrana Vašich osobních údajů je nedílnou součástí našich služeb, které Vám poskytujeme!